Significado de nomes Japonês-Português


Takoku Nawara
: Bicha

Okimataro Atiro: Assassinado

Tamisho Paburo: Pobre

Takanota Nakasaka: Rico

Tiragato Dakasaka: Mágico

Shutakoko Nakara: Louco

Kikuka Bakana: Inteligente

Kuragato Nakasa: Veterinário

Tebato Nakara: Valente

Fugiro Nakombi: Assaltante

Massaro Miamoto: Acidentado

Sumiu Kotutu: Ladrão

Mishutaru Nossaku: Agredido

Doe Eukuro: Médico

Sokaga Nakama: Porco

Sokome Kudemasho: Travestí

Noku Tiamu: Romântico

Tachocho Nakama: Brocha

Profissões Japonesas


Takafaka Nopeshi: Peixeiro

Takamassa Nomuro: Pedreiro

Katano Okako: Gari

Tanaka Traka: Cobrador de ônibus

Kurano Okoko: Psiquiatra

Mishiko Oboro: Confeiteiro

Kutuka Aguya: Acupunturista

Dibuya Omiyo: Agricultor

Kaguya Nopano: Costureira

Kanota Nakama: Prostituta


Mais piadas

>    © 2013 Rafael Ferrari (RafaelBF)   >    rafa.eng.br   >    email